Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2021-06-30T15:39:42+02:00

A. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen Tandmere: Tandarts Almere Poort, daaronder begrepen diens medewerkers, en de cliënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter beschikking gesteld.

 

B. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat cliënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling, dan wel nadat een ter akkoord getekende prijsopgave/informed consent door Tandmere: Tandarts Almere Poort ontvangen is.

 

C. Uitvoering overeenkomst

 • Tandmere: Tandarts Almere Poort zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.
 • Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 • Tandmere: Tandarts Almere Poort is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de cliënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Tandmere: Tandarts Almere Poort is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
 • Cliënt dient ten alle tijden Tandmere: Tandarts Almere Poort volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 

D. Kosten

 • De kosten van een tandheelkundige behandeling worden in beginsel gedeclareerd overeenkomstig de tarieven zoals die door Tandmere: Tandarts Almere Poort zijn vastgesteld en vastgelegd in de standaardprijslijst. Op de standaardprijslijst wordt de ingangsdatum en geldigheidsduur gemeld.
 • Bij uitvoering van een behandeling is steeds de actuele standaardprijslijst van toepassing.
 • De actuele standaardprijslijst is te raadplegen op de website van Tandmere: Tandarts Almere Poort: www.Tandmere.nl.
 • Tandmere: Tandarts Almere Poort kan afwijkende tarieven toepassen. Tandmere: Tandarts Almere Poort zal cliënt daarover vooraf dan wel tijdens de behandeling, mondeling dan wel schriftelijk, informeren en zulks motiveren.
 • Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van euro 250,- of meer bedragen verstrekt Tandmere: Tandarts Almere Poort voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave.
 • Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Tandmere: Tandarts Almere Poort hiervan de specificatie.

 

E. Annuleren van afspraken

 • Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden exploitatiekosten aan cliënt in rekening gebracht wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De exploitatiekosten belopen 25 euro per kwartier voor de ingeplande behandeling en of controle.

 

F. Declaratie

 • Voor Tandmere: Tandarts Almere Poort verzorgt Infomedics de nota’s. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing:
 • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
 • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
 • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 • Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening
 • Indien nota’s door Fa-med wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is Tandmere: Tandarts Almere Poort gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

 

G. Reclame

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandmere: Tandarts Almere Poort. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
 • Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 • Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandmere: Tandarts Almere Poort de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

 

H. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Tandmere: Tandarts Almere Poort, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tandmere: Tandarts Almere Poort beperkt tot het bedrag van de factuur.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

I. Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandmere: Tandarts Almere Poort is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en de zorgverlener, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tandmere: Tandarts Almere Poort haar kantoor heeft.

 

J . Overige bepalingen

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.